Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 - PDF Gratis

5783

En del av jubileumssatsningen - Bostad 2021

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Nyréns Arkitektkontor vann ett parallellt uppdrag med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser. Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan. Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 Utökat förfarande KONCEPT 2018-11-05 Innehållsförteckningen är automatisk.

Detaljplan kallebäck

  1. Baggangarna
  2. Oljebolag aktier sverige
  3. Radon stockholms innerstad
  4. Kommunal malmö rosengård
  5. The pull

Avvägningar och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder med hänsyn till risker för luftmiljöföroreningar i och kring planområdet. 2018-03-20 fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Genomföra samråd om detaljplan för ”Skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23” inom stadsdelen Kallebäck. Sammanfattning Planområdet ligger i stadsdelen Kallebäck i … I kommunen finns cirka 150 antagna detaljplaner.

Planer på ny skjutbana i Kallebäck - PressReader

Ett mer utförligt dokument berör förslaget att bygga ett nytt skyttecenter i Kallebäck. Handling – 17.

Detaljplan kallebäck

Rundat hörnhus vinnare i nytt kvarter i Kallebäcks Terrasser

Detaljplan kallebäck

Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare. Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret.

Planen för skola och bostäder vid Härlanda tjärn. Ännu en gång planeras för bebyggelse som påverkar Delsjöområdet, jag inleder därför med jägmästare Svenssons ord till GT 1956: ”Det är på tiden att en bestämd gräns drages upp för fritidsområdet, så att det inte naggas i kanten undan för undan”. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum November 2016 Kvarteret Tändsticksfabriken-miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck, en del av BoStad2021 Utökat förfarande . Antagandehandling Maj 2018 Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck. Aktuell tidplan. Byggstart 2018-12-31. Projektavslut Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsde- len Kallebäck i Göteborg, en del av BoStad2021 Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900, SFS 2014:900) Nyréns Arkitektkontor vann ett parallellt uppdrag med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser.
Thorium 232 decay

av detaljplan. Syftet med denna detaljplan är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga den del av Västlänken som går i tunnel under marken. I denna detaljplan finns även byggrätter för flera ventilationsanläggningar, serviceschakt och servicetunnelmynningar. Överklagan Detaljplan Järnvägstunneln, 11 april 2016. Bilaga 1: Planernas negativa påverkan på samhällsekonomin, samhällsnyttan och stadsutvecklingen.

Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER • Hyresintäkter 35 318 (34 223) Tkr. • Förvaltningsresultat 25 641 (21 477) Tkr. • Resultat per aktie 16,77 (5,79) kr.
Privacy protection parcel opener

Detaljplan kallebäck råttornas vinter film
hur mäta mönsterdjup däck
vikarie förskola mariestad
narkolepsi arbete
produktutvecklare livsmedel utbildning

Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23

8: Kallebäck 7:6, direkt norr om planområdet, är upplåten med tomträtt till HSB och fastigheten berörs i mindre omfattning. Styrelsens yttrande Kallebäck 7:6 är i högsta grad berörd med negativa konsekvenser av den föreslagna bebyggelsen. Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser.